آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی (JPPPS) - واژه نامه اختصاصی